۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

برخی روزها فقط باید بگذرند.

کاش امروز زودتر تموم بشه..
مردم بس که تو خبرا چرخیدم و اعصابم به ها رفت... بس که ماجراهای نبود دارو و مردن در اثر سوختگی پیرانشهر و ماجرای بیمارستان رفتن ِ خ رو خوندم و اشک ریختم..
امروز مودَم خرابه... کاش فقط تموم بشه...

۱ نظر: