۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

گردش روزگار

وقتی جسدم افتاد خواهی دید اتفاق فرخندهای است
آب می پوساندم و خورشید خشکم میکند 
باد مرا به پای علفی میبرد 
تمام شرافتم سبز میشود و گوسفندی مرا با هزاران دیگر 
بی ملاحظه آسیاب میکند 
آیا در روحیه اش مفیدم؟

۱ نظر: